Regulamin Sklepu

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym Entelier.com zwany dalej „Sklepem Internetowym” lub „Sklepem” prowadzony jest przez  Małgorzata Wojciechowska Fashion Faktory zwaną dalej „Sprzedającym” (adres prowadzenia działalności: ul. Sosnowa 36, 05-080 Hornówek), NIP 93 711 07 665, REGON 147245791.

1.2. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem witryny internetowej Entelier.com

 1. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

2.1. Zamówienie zostaje złożone przez kupującego w formie elektronicznej poprzez wypełnienie formularza zamówienia zamieszczonego na stronie Entelier.com

2.2. Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji w momencie potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego. Zamówienie uznaje się za potwierdzone w momencie opłacenia i zaksięgowania pieniędzy na koncie Sprzedającego. Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia w emailu potwierdzającym.

2.3. Termin wysyłki zamówienia liczony jest w dniach roboczych i liczony jest od dnia zaksięgowania płatności na rachunku bankowym lub koncie rozliczeniowym Sklepu, w przypadku płatności kartą i płatności elektronicznych.

2.4. Informacja o dostępności towaru jest wyświetlana przy każdym produkcie. W przypadku, gdy po złożeniu zamówienia produkt będzie niedostępny, Sprzedawca zawiadomi o tym klienta. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Sprzedawca oraz klient mogą od Umowy odstąpić w terminie 14 dni od powzięcia informacji o niedostępności produktu.

2.5. Informacje podane przez kupującego w toku składania zamówienia powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne.

 1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

3.1. Kupujący – konsument, który zawarł umowę sprzedaży ze Sklepem Internetowym, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia wydania zakupionego towaru.  Oświadczenie powinno być wysłane na adres ul. Sosnowa 36, 05-080 Hornówek lub na adres poczty elektronicznej Sklepu.

3.2.Oświadczenie o odstąpieniu winno w szczególności zawierać numer zamówienia, datę jego złożenia, datę odbioru towaru, wskazanie formy zwrotu uiszczonej ceny. Wzór formularza odstąpienia od Umowy stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu.

 

 1. SPOSOBY ZAPŁATY, CENY

4.1. Ceny produktów w Sklepie podawane są w złotych polskich lub euro i zawierają podatek VAT. Ceny nie zawierają wysokości cła w przypadku określenia adresu dostawy zamówienia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

4.2. Kupujący może wybrać następujące formy płatności:

 1. a) przelew na konto (wskazane na stronie Sklepu Internetowego w dziale Płatność i dostawa)
 2. b) karta kredytowa (PayPal)
 3. c) e-przelew (Przelewy24)
 4. d) pobranie.

4.3. Termin dostawy towaru do klienta liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sklepu, pełną kwotą za zamówiony towar powiększoną o koszty wysyłki.

4.4. Czas oczekiwania na wpłatę to 5 dni roboczych, po tym terminie zamówienie jest anulowane w przypadku braku wpłaty.

 1. WARUNKI DOSTAWY TOWARÓW

5.1. Zamówiony towar jest dostarczany kupującemu przesyłką kurierską.

5.2. Kupujący winien zwrócić należytą uwagę na stan przesyłki przy jej odbiorze, w szczególności czy przesyłka nie została uszkodzona lub zniszczona.

5.4. Aktualne ceny przesyłek podane są na stronie sklepu entelier.com w dziale Płatność i dostawa.

 1. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

6.1. Przed wysłaniem towaru kupujący powinien skontaktować się ze Sklepem Internetowym, w celu ustalenia terminu wysłania towaru.

6.2. Reklamowany towar powinien być wysłany na adres  Entelier Małgorzata Wojciechowska ul. Sosnowa 36, 05-080 Hornówek

6.3. Do reklamowanego towaru powinien zostać dołączony rachunek/faktura oraz opis uszkodzeń wraz z podaną sytuacją kiedy (w jakiej sytuacji) dana usterka występuje.

6.4. Sklep Internetowy poinformuje kupującego, o uwzględnieniu lub odrzuceniu reklamacji najszybciej jak to możliwe, nie dłużej niż w terminie 14 dni od momentu otrzymania przesyłki reklamacyjnej.

6.5. Reklamowany towar jest odsyłany kupującemu w terminie 14 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji. Jeśli reklamacja zostanie uznana, koszt przesyłki pokrywa Sklep Internetowy.

 1. PRAWO ZWROTU LUB WYMIANY PRODUKTU

7.1. Klient ma możliwość zwrotu towaru lub wymiany towaru na inny towar dostępny w Sklepie Internetowym w terminie 14 dni, od dnia otrzymania przez kupującego towaru, bez podania przyczyny. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie może zostać wysłane na  adres poczty elektronicznej Sklepu .

7.2 Zwrot pieniędzy za zakupiony towar następuje niezwłocznie po przesłaniu towaru na adres Sklepu.

7.3.Wymiana może zostać dokonana na inny towar o cechach określonych przez kupującego pod warunkiem jego dostępności w Sklepie Internetowym. W wypadku różnicy w cenie pomiędzy towarem wymienianym, a tym na który ma nastąpić wymiana, odpowiednio klient będzie obowiązany do dopłaty różnicy albo Sprzedający do jej zwrotu. Towar wymieniany w tym trybie powinien być w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego używania. Klient proszony jest o odesłanie towaru na adres: ul. Sosnowa 36, 05-080 Hornówek.

7.4. Sprzedający zobowiązuje się wymienić towar niezwłocznie, nie później niż terminie 14 dni od dnia otrzymania wymienianego towaru przez Sklep Internetowy.

 1. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

8.1. Sprzedający świadczy na rzecz klientów następujące usługi drogą elektroniczną:

 1. a) umożliwienie zawierania on-line umów sprzedaży towarów z Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem

b)umożliwienie zakładania kont klientów w Sklepie,

c)przesyłanie zamówionej informacji handlowej dotyczącej towarów.

8.2. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług Sklepu Internetowego są następujące:

 1. a) dostęp do sieci Internet,
 2. b) korzystanie z przeglądarki internetowej typu Internet Explorer, FireFox, Google Chrome, Safari,
 3. c) posiadanie poczty elektronicznej.

8.3. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. W szczególności zabrania się:

 • a) przesyłania, umieszczania, wysyłania drogą mailową, przesyłania lub udostępniania w inny sposób treści niezgodnych z prawem, obraźliwych, napastliwych, niedozwolonych, zniesławiających, obscenicznych, oszczerczych, naruszających prywatność, nakłaniających do nienawiści na tle rasowym, etnicznym lub innym;
 • b) przesyłania, umieszczania, wysyłania drogą mailową, przesyłania lub udostępniania w inny sposób treści mogących naruszać przepisy prawa lub prawa innych osób (w tym prawa własności intelektualnej oraz prawa do ochrony danych osobowych);
 • c) przesyłania, umieszczania, wysyłania drogą mailową, lub udostępniania w inny sposób jakiegokolwiek oprogramowania, plików lub kodów mogących zakłócić działanie Sklepu lub spowodować zniszczenie oprogramowania komputerowego, sprzętu, sieci lub urządzeń teleinformatycznych;
 • d) naruszania w jakikolwiek sposób przepisów prawa lokalnego, krajowego lub międzynarodowego.

9. ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

9.1. Kupujący – osoba fizyczna w chwili składania zamówienia wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sklep Internetowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

9.2. Udostępnione dane osobowe są przetwarzane przez Sklep Internetowy wyłącznie w celu należytego wykonania umowy sprzedaży.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2017.

10.2 W sprawach nieuregulowanych powyższym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego i innych aktów prawnych mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania Sklepu.

10.3. Sklep oraz w szczególności jego nazwa, koncepcja, wygląd graficzny, baza danych, znaki towarowe są własnością Małgorzata Wojciechowska Fashion Faktory