Polityka Prywatności

  1. Sklep internetowy Entelier jest uprawniony, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zm.), do przetwarzania danych osobowych klientów korzystających ze Sklepu, niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie usług, związanych z realizacją zamówień na produkty prezentowane do sprzedaży przez Sklep Internetowy entelier.com (dalej jako Usługi). Przetwarzanie danych osobowych w sposób i w zakresie wskazanym w zdaniu poprzedzającym dokonywane jest wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą.
  2. Niniejsze Zasady Prywatności mają zastosowanie do danych osobowych osób korzystających ze Sklepu Internetowego entelier.com (dalej jako Użytkownicy) oraz innych osób wchodzących na stronę Sklepu internetowego Entelier, znajdującą się pod adresem entelier.com.
  3. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Małgorzata Wojciechowska Fashion Faktory z siedzibą w Hornówku 05-080, ul. Sosnowa 36, NIP 93 711 07 665, REGON 147245791 (dalej jako Administrator).
  4. Administrator może przetwarzać w szczególności następujące dane osobowe: nazwisko, imiona, adres poczty elektronicznej, adres pocztowy Użytkownika. Administrator może przetwarzać również dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z Usługi (dane eksploatacyjne): oznaczenia identyfikujące Użytkownika nadawane na podstawie danych, oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik, informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usług, informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z Usług. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług.
  5. Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych, o których mowa w punkcie 4. dla celów marketingowych.
  6. Dane osobowe Użytkowników są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione, zgodnie z przepisami prawa. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych, w tym przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz ich zmianą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  7. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia.
  8. W przypadku uzyskania przez Administratora wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika ze Sklepu Internetowego Entelier w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem Sklepu, Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika. Dane Użytkowników lub informacje o tych danych mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
  9. Administrator może, na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, powierzać przetwarzanie danych osobowych Użytkowników innym podmiotom.
  10. Administrator stosuje pliki typu Cookies. Pliki te to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, które pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników ze Sklepu Internetowego. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies.